Background

Algemene voorwaarden

Ina Schitter, Birkachweg 3,
8724 Spielberg, Austria

1. toepassingsgebied:

De volgende voorwaarden regelen uitvoerig de wederzijdse rechten en plichten tussen de exploitant van camping Schitterhof (hierna "campingexploitant" genoemd) en de campinggast. De contractuele diensten worden uitsluitend geregeld door de verbintenissen die gelden voor de duur van het verblijf. Telefonische afspraken, nevenafspraken en andere afspraken van welke aard dan ook moeten schriftelijk worden gemaakt en door de campingbeheerder worden bevestigd om geldig te zijn. 1. Bij inschrijving aanvaardt de kampeerder deze Algemene Voorwaarden.

2. registratie/reserveringen:

Met de inschrijving of reservering biedt de kampeerder de bindende sluiting van een contract voor de terbeschikkingstelling van een staanplaats aan. Dit kan schriftelijk (brief/e-mail of website), in uitzonderlijke gevallen ook mondeling of telefonisch. De inschrijving geschiedt door de kampeerder ook voor alle in de inschrijving/reservering vermelde medereizigers, voor wier contractuele verplichtingen de kampeerder aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen. 3. Het campingcontract komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding of door stilzwijgende handelingen van de beheerder of zijn gevolmachtigden.

3. duur van de reservering en het verblijf:

De omvang van de periode waarvoor een kampeerder reserveert, is in principe bindend zodra de kampeerder zijn verblijf aanvangt. Verkorting van de verblijfsduur of de bijbehorende betalingsverplichting daarna is alleen mogelijk in onderling overleg. In principe heeft de kampeerder geen recht op terugbetaling van het vooruitbetaalde kampeergeld als hij zijn verblijf voortijdig afbreekt. Indien gereserveerde nachten niet worden gebruikt (latere aankomst of eerder vertrek), is de kampeerder verplicht het respectieve geldige standplaatstarief voor niet-gebruikte nachten te betalen.

4. toonhoogte:

De keuze wordt in onderling overleg gemaakt op de dag van aankomst. Daarna mag de kampeerder zonder toestemming van de campingbeheerder niet meer van plaats veranderen. De campingexploitant behoudt zich het recht voor de gast een andere plaats toe te wijzen, zelfs nadat de reservering is bevestigd.

5. Prijzen:

De vermelde prijzen komen overeen met de op de website (www.schitterhof.at) beschikbare tarieven op het moment van het aanbod. Wijzigingen en afwijkingen van afzonderlijke diensten van de overeengekomen inhoud van het contract, die na het sluiten van het contract noodzakelijk worden en die niet door de beheerder van het kampeerterrein in strijd met de goede trouw zijn aangebracht, blijven voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen niet substantieel zijn en het gehele contract niet aanzienlijk beïnvloeden. In ieder geval heeft de campinghouder het recht de tarieven van de desbetreffende geldige prijslijst te wijzigen zonder de geldigheid van het campingcontract te beïnvloeden, indien er meer dan 4 kalendermaanden liggen tussen het sluiten van het campingcontract en de aanvang van het verblijf. De campinggast kan van zijn kant het contract opzeggen volgens de bepalingen van punt 6 van deze algemene voorwaarden. 6. Alle prijslijsten zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

6. kosten en annulering van de reservering in het campingcontract:

De campingexploitant behoudt zich het recht voor reserveringen alleen te accepteren na ontvangst van reserveringskosten (min. 100 euro). De campinggast kan zijn reservering annuleren tot acht weken voor het begin van het verblijf. Uitzonderingen hierop zijn boekingen voor de Formule 1- en MotoGP-evenementweken op de Red Bull Ring. De campingexploitant betaalt dan de eventueel betaalde bedragen terug, verminderd met de bovengenoemde reserveringskosten. Bij annulering binnen een week voor aankomst kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht ter hoogte van de prestatierente van de exploitant.

7. kampeerreglement:

Het geldende campingreglement maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. Ze hangen op de camping of kunnen worden gedownload van de website van de camping (www.schitterhof.at). Indien een kampeerder de campingregels overtreedt, kan de beheerder de kampeerder van het kampeerterrein verwijderen. In dat geval heeft de kampeerder geen recht op terugbetaling van eventueel betaalde borgsommen. De campingbeheerder behoudt zich het recht voor om in dit geval schadevergoeding te eisen.

8. betaling van het kampeergeld:

Het volledige kampeergeld voor de duur van de inschrijving/reservering is over het algemeen verschuldigd op de dag van aankomst. De betaling van de vergoedingen gebeurt altijd contant of per kaart. De campinggast kan geen aanspraak maken op een andere betalingswijze.

9. gebreken:

Eventuele klachten moeten door de kampeerder onmiddellijk aan de campingbeheerder worden gemeld. Het claimen van gebreken is uitgesloten, indien de exploitant van het kampeerterrein niet direct tijdens het verblijf van de kampeerder op de hoogte is gesteld. De beheerder van het kampeerterrein krijgt een redelijke termijn om het gebrek te verhelpen.

10. Aansprakelijkheid:

De campingexploitant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het uitvallen of onderbreken van de water-, elektriciteits- en gasvoorziening, of als gevolg van geluidsoverlast veroorzaakt door derden. Bovendien is de exploitant van het kampeerterrein niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de voorzieningen of uitrusting die zich op het terrein bevinden of door voorzieningen, uitrusting en voorzieningen die buiten werking zijn gesteld of buiten gebruik zijn. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van de beheerder van het kampeerterrein.

11. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De plaats van jurisdictie is Leoben/Styria.

12. Druk-, presentatie- en transmissiefouten zijn voorbehouden.

Versie 1/2022

Wij gebruiken cookies om onze website voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Accepteer het gebruik van alle cookies om alle functies in te schakelen.
Verdere informatie